24. International Short Film Week Regensburg

Wednesday, 14.03.2018

Thursday, 15.03.2018

Friday, 16.03.2018

Saturday, 17.03.2018

14:00

Sunday, 18.03.2018

14:00

Monday, 19.03.2018

Tuesday, 20.03.2018

19:30

Wednesday, 21.03.2018

19:00
19:00
21:00

Thursday, 22.03.2018

Friday, 23.03.2018

Saturday, 24.03.2018

Sunday, 25.03.2018